Ochrana osobných údajov

Ak ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

1. Kto je správca?

OBIQ s.r.o., so sídlom Sekurisova 7, 841 02 Bratislava, IČO: 46 944 77, DIČ: 2023674301, IČ DPH: SK2023674301 zapísaná na Okresnom súde Bratislava III pod spisovou značkou 11/Re/2812/2012. Ja, Michaela Pisoňová, Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

2. Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na tel. čísle 0908 377 456 alebo na e-mail: plodnost@pimi.sk.

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a že: budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu; ďalej že plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov; a že vám umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

3. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
a) poskytovanie služieb, plnenie zmluvy, vaše osobné údaje v rozsahu: a) bežné osobné údaje : meno a priezvisko, adresa trvalé/ prechodné bydlisko, telefónny kontakt, e-mail, funkcia-zamestnanie; b) osobitná kategória osobných údajov : vek, údaje o reprodukčnom a genetickom stave – gynekologické, údaje o zdravotnom stave pre indikáciu a podporu reprodukčného  zdravia. Osobné údaje pre účely spomenuté v tomto bode uchovávam po dobu 3 rokov vzhľadom na povahu spolupráce. Ak si viac neželáte moje uchovávanie vašich údajov, môžete váš suhlas odvolať zaslaním emailu na plodnosť@pimi.sk.

b) vedenie účtovníctva. Ak ste mojím zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

c) marketing - zasielanie newsletterov. Vaše osobné údaje (e-mail, občas aj meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných zdieľaní. Ak ste mojím zákazníkom, konám tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 1 roka od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, zasielam vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 1 roka od udelenia. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.
d) pokročilý marketing na základe súhlasu. Len na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy, a to po dobu 1 roka od udelenia súhlasu. Ten sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.
e) fotografická dokumentácia - zo živých akcií napr.
Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčaných lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, ak som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies na cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Moje webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránim ich ako kedy boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci.
Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívám služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie než ja a na dané spracovanie sa špecializujú.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: MioWeb, Simpleshop, Facebook, Google a účtovnícka firma.
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takomto prípade pri výbere, budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. Konkrétne používam webový portál ChartNeo.com, ktorý nutne potrebujem na poskytovanie lektorských služieb u klientov, ktorí používajú ChartNeo mobilnú aplikáciu. Táto mobilná aplikácia zabezpečuje ochranu osobných údajov v rozsahu spĺňajúcom potreby EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: plodnost@pimi.sk.
Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo považujete vaše osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že realizujem spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelu spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných zdieľaní.)

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodám v čitateľnej podobe. Pre túto situáciu potrebujem 15 dní.

Právo na výmaz

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systémov všetkých dielčich spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 15 dní.
V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať e-mailom.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Po ukončení doby udelenia súhlasu budú osobné údaje v uvedenom rozsahu zlikvidované.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlasenie zo zasielania newsletterov a obchodných zdieľaní

E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe vášho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončit odber mojich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.