Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým je podnikajúca právnická osoba:

Obiq, s.r.o., Sekurisova 7, 841 02 Bratislava, Slovenská republika, telefón: 00421 908 377 456, IČO: 46944770, DIČ: 2023674301, IČ DPH: SK2023674301.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Predmetom kúpy sú internetové ebooky (ďalej len predmet kúpy) a taktiež služby a semináre ponúkané na webových stránkach http://www.pimi.sk, ktoré zákazník objednáva vyplnením, odoslaním objednávky alebo dohodou eamilovou komunikáciou.

Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva, a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Uzatvorením nákupnej zmluvy kupujúci prijíma, že akékoľvek použitie informácií z predmetu kúpy a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v rukách kupujúceho a autor za nich nenesie žiadnu zodpovednosť. V predmete kúpy môže kupujúci nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporučením a vyjadrením názoru k tejto téme.

Objednávka

Kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky, a to na stránkach http://www.pimi.sk. Kupujúci objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tj. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúce sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webových stránkach http://www.pimi.sk a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou nákupnej zmluvy, ktorá je uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky.

Nákupná cena, daňový doklad

V zhrnutí objednávky nájdete konečnú cenu ebooku, prípadne služby či seminára. Predávajúci je platcom DPH.

Faktúra: Ohľadne platieb uskutočnených na základe nákupnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru alebo služby.

Spôsob a forma platby

Bankovým prevodom - zákazníci z ČR platia na náš účet v ČR v CZK, zákazníci zo SR na náš účet v SR v EUR.

Odstúpenie od zmluvy

Za ebooky predávané na stránkach www.pimi.sk predávajúci ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí do 14 dní. V tejto lehote máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu, lehota pre odstúpenie začína bežať nasledujúce deň po doručení predmetu kúpy.

Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho úkonu (napríklad dopisom zaslaným prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo e-mailom).

Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Ak sa rozhodnete zrušiť účasť na seminári, môžete tak urobiť elektronickou formou na email: michaela.pisonova@pimi.sk. Ak tak urobíte do 14 dní pred termínom konania seminára, vrátime vám 100% zaplatenej sumy po uvedení objektívnych dôvodov pre zrušenie vašej účasti. Neskôr Vám stornujeme 50% sumy, posledných 5 dní pred konaním seminára 100% sumy. Zakúpená služba alebo vstup na seminár sú prenosné.

Odstúpenie je možné uskutočniť elektronickou formou na email: michaela.pisonova@pimi.sk, vždy s prehlásením, že kupujúci odstupuje od zmluvy a s priložením kópie faktúry - daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou nákupnej cene. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použil(a) pre uskutočnenie počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčil(a) inak.

Ak sa rozhodnete zrušiť dohodnutú osobnú konzultáciu minimálne 7 dní vopred, máte právo na vrátenie 100% sumy. Ak sa tak rozhodnete neskôr, máme právo si vyžiadať / ponechať 50% zo sumy za dohodnutú konzultáciu. Pri odhlásení dohodnutej konzultácie 24 hodín vopred a menej si môže firma OBIQ nárokovať 100% z dohodnutej ceny za zrušenú osobnú konzultáciu.

Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochrana údajov

Prehlásenie predávajúceho: Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných údajov kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v prihláške, sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Sú použité k realizácii celého obchodu, vrátane nutných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s kupujúcim.

Detailné osobné dáta i údaje o nákupoch kupujúceho sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Na požiadanie Vám podľa možností obratom a písomne oznámime, či a aké osobné údaje máme o Vás zaznamenané. Pokiaľ by navzdory našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme.

Možnosť odhlásenia sa

Chceme Vaše údaje použiť k tomu, aby sme vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť váš názor na nich. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať.

Celé znenie Ochrany osobných údajov nájdete na tejto adrese: http://www.pimi.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu www.pimi.sk.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 15. októbra 2023.

V Bratislave, 15. októbra 2023       

Mgr. Michaela Pisoňová